پرش به محتوای اصلی

 

ناظر ارشد دستگاه

ردیف

نام خانوادگی

نام

کدملی

عنوان پست سازمانی

کدپرسنلی

تلفن ثابت

آدرس

پست الکترونیک

آدرس محل خدمت

1

بحرینی

علی

-

رییس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

-

88117722

a.bahreini@ict.gov.ir

تهران خیابان شریعتی ساختمان اصلی وزارت ارتباطات-طبقه اول

 

 

لیست بازرسان ویژه در امر مبارزه با رشوه و ارتشاء

ردیف

نام خانوادگی

نام

کدملی

عنوان پست سازمانی

کدپرسنلی

محل خدمت

تلفن ثابت

آدرس

پست الکترونیک

آدرس محل خدمت

1

رمضانی

داریوش

0050000942

معاون مرکز بازرسی

87486889

مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات

88117720

d.ramezani@ict.gov.ir

تهران خیابان شریعتی ساختمان اصلی وزارت ارتباطات-طبقه اول

2

معصومی رستمی

ناصر

0066428599

رئیس گروه بازرسی و پیگیری ویژه مرکز بازرسی

90044253519

مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات

88117127

massomi@ict.gov.ir

خیابان شریعتی ساختمان اصلی وزارت ارتباطات-طبقه اول

3

پاکدل

محمدرضا

5659190685

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد

88800167

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد

03538262006

Mr.pakdel@ict.gov.ir

یزد-صفائیه-اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد

4

رمضانی

جعفر

2691434941

مشاور معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

87521451

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

88117370

j.ramezani@ict.gov.ir

خیابان شریعتی ساختمان 5 وزارت ارتباطات

5

رجبی

محسن

2181325030

سرپرست اداره رسیدگی اداره کل امور مالی

19964971075

اداره کل امورمالی

88114034

Mrict1404@gmail.com

خیابان شریعتی ساختمان 5 وزارت ارتباطات

6

مرتضی

بنیامین

4569565220

رئیس اداره بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

99988281194

اداره کل ارتباطات  و فناوری اطلاعات استان گلستان

01732480450

b.mrteza@ict.gov.ir

گرگان-میدان بسیج-خیابان حکیم جرجانی-سایت استانداری-ساختمان پست استان

7

نصیری فر

احمد

0042706440

کارشناس دفتر حقوقی

87530866

دفتر حقوقی

88117197

a.nasirifar@ict.gov.ir

خیابان شریعتی ساختمان اصلی وزارت ارتباطات