ناظر ارشد دستگاه

 

ردیف نام و نام خانوادگی   سمت
1 داود سبوحی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

 

 

اعضاءکمیته سلامت اداری و مبارزه با فساد

 ردیف نام و نام خانوادگی  جایگاه سازمانی  سمت در کارگروه 
 1  داود سبوحی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات   رئیس کمیته
 2  سید تحسین عادلی  مدیرکل دفتر وزارتی  عضو کمیته
 3  محمدرضا فنایی رئیس مرکز حراست   عضو کمیته
 4  سمیرا انصاری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  عضو کمیته 
 5 رضا فاضل  مدیر کل دفتر حقوقی  عضو کمیته 
 6  محمود زالی تروجنی ذیحساب و مدیر کل امور مالی   عضو کمیته
 7  علیرضا رحمتیان رئیس گروه بازرسی و پیگیری ویژه مرکز بازرسی  دبیر کمیته