پرش به محتوای اصلی

بازخوانی از قوانین کاربردی

  
 ردیف عنوان مستندات 
1
 ماده 604 قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات
ماده 604 قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات 
2  ماده 603 قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات
ماده 603
 3
 فصل دوم (مواد 6 الی 11) قانون جرائم رایانه ای مصوب سال1389  فصل دوم (مواد 6 الی 11) قانون جرائم رایانه ای مصوب سال1389
4   فصل سوم و چهارم (مواد 12 الی 15) قانون جرائم رایانه ای مصوب سال1389 
فصل سوم و چهارم (مواد 12 الی 15)
5
 فصل پنجم (مواد 16 الی 18) قانون جرائم رایانه ای مصوب سال1389 
3 
6
ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری 
7
ماده 25 قانون برگزاری مناقصات
20 
8
ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری 
21
9
ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری 
23 
10
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
24 
11
ماده 527 قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات
25 
12
ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
26 
13
ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری
27 

14

ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 
28 
15
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 
29 
16
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 
30
17
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  
31
18
تبصرهای 1 الی 3 ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  
32 
19
مواد59 و81 از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
33
20  قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی 
34