پرش به محتوای اصلی

 

بند 5 ، 6 و 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

بند 5 ، 6 و 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

ماده 8:تخلفات اداری به قرار زیر است

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

2-نقض قوانین و مقررات مربوط.

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

5- اخاذی

6 -اختلاس.

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی .

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14-کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15-سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 -ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حقدریافت آنرا دارند.

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.

31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی.

32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموالدولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.


36 -عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.