ناظر ارشد و بازرسان ویژه سازمان ها و شرکت های تابعه


آرم تنظیم

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی         

آرم زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت

آرم فناوری

 سازمان فناوری اطلاعات ایران

آرم پست  

شرکت ملی پست


آرم پست بانک

 شرکت پست بانک

آرم فرودگاه پیام

 شرکت خدمات هوایی پیام

آرم مرکز تحقیقات  

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات